فناوری اطلاعات آماد

شماره ثبت : 431482

۳)تجهیز سازمان فعالیت های قرآنی کل کشور به دستگاه بلوتوث آماد

خانه // اخبار آماد // ۳)تجهیز سازمان فعالیت های قرآنی کل کشور به دستگاه بلوتوث آماد

۳)تجهیز سازمان فعالیت های قرآنی کل کشور به دستگاه بلوتوث آماد

    ۳)سازمان فعالیت های قرآنی کل کشور به دستگاه بلوتوث آماد در تاریخ چهارم تیرماه ۹۳ مجهز گردید.